Badminton

SLBK BADMINTON

BESTYRELSEN:Rasmus Thomsen

53 29 10 67

havethomsen@hotmail.com


Ole Olsen

28 72 44 41

olo@os.dk


Helle Thomsen

62 56 19 61

htnordenbro@gmail.comPeter Larsen

peterlarsen3070@gmail.comSusanne Jørgensen

sus.j@me.com


Den Selvejende Institution Humblehallen


Vedtægter af 2020§ 1
Institutionens navn er ”Den Selvejende Institution Humblehallen”.
Hjemsted er Langeland Kommune.


§ 2
Formålet er at eje og drive en hal til idrætslige, kulturelle, oplysende og fritidsbeskæftigende formål
i Humble.


§ 3
Institutionen er selvejende.


§ 4
Ingen forening, institution eller personer har krav på institutionens formue eller driftsoverskud, og
ingen person eller forening hæfter for institutionens gæld eller underskud.


§ 5
Den øverste myndighed tilkommer repræsentantskabet.
Dette består af medlemmer, der udpeges således:


Gruppe 1
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og følger den kommunale valgperiode.


Gruppe 2
Foreninger, der aktivt bruger hallen til idrætsformål, udpeger hver 2 medlemmer. P.t. omfatter dette:
Humble Boldklub.
Humble Håndboldklub.
Humble Motion og Fitness.
Sydlangeland Badmintonklub.
Sydlangeland Billardklub.
Gymnastik- og Ungdomsforeningen Sydlangeland.


Gruppe 3
Øvrige foreninger m.v., der bruger hallen til vedtægtsmæssigt formål, udpeger hver 1 medlem. P.t.
omfatter dette:
Humble Musikefterskole.
Humble-Egnens Kultur- og Borgerforening.
Humble Skole.

Skulle en af nævnte foreninger m.v. ikke ønske at udpege medlemmer til repræsentantskabet, eller
hvis en forening opløses, nedsættes repræsentantskabets medlemstal tilsvarende. En ny forenings
optagelse skal godkendes af repræsentantskabet, og foreningens repræsentanter har først stemmeret
fra næstfølgende repræsentantskabsmøde.
Efter deres respektive generalforsamlinger skal de udpegningsberettigede for gruppe 2 og 3 give
meddelelse om, hvem der udpeges som repræsentantskabsmedlem for den kommende periode.


§ 6
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker ved bekendtgørelse i 1 lokal avis eller ved mail til noterede repræsentantskabsmedlemmer med mindst 21 dages varsel.
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
repræsentantskabsmødets afholdelse, og umiddelbart herefter videregives oplysning om indkomne
forslag til repræsentantskabsmedlemmerne.


§ 7
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af mødte medlemmer.
Ingen kan repræsentere et andet medlem ved fuldmagt.
Spørgsmål som vedtægtsændring og salg af fast ejendom skal vedtages af repræsentantskabet med
2/3 flertal.
Forslag om institutionens opløsning skal vedtages med 2/3 flertal af 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 21 dages mellemrum.
I tilfælde af opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af institutionens midler,
som dog under alle omstændigheder fuldt ud skal anvendes til idrætslige, kulturelle, oplysende og
fritidsbeskæftigende formål i det tidligere Sydlangeland Kommunes område.


§ 8
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 31/7.
Dagsorden skal omfatte følgende:
1 Valg af dirigent
2 Årsberetning
3 Regnskab og fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Valg af formand
6 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7 Valg af revisor
8 Eventuelt
Det påhviler dirigenten at sikre, at der udarbejdes beslutningsreferat for mødernes forløb.


§ 9
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en tredjedel af repræsentantskabet skriftligt over for bestyrelsen fremsætter motiveret
anmodning herom.


§ 10
Den daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af 5–9 medlemmer. Bestyrelsen vælges af
repræsentantskabet for 2 år ad gangen. Formand og halvdelen af de øvrige medlemmer er på valg de
lige år.
Kasserer og resten af de øvrige medlemmer er på valg de ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og holder møde, når formanden eller mindst en tredjedel anser det
for påkrævet.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af hallen sker med fornøden hensyntagen til de deri interesserede. Bestyrelsen udfærdiger regulativ for hallens daglige drift og benyttelse.


§ 11
Institutionens regnskabsår går fra 1. maj til 30. april.
Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt godkendt revisor.


§ 12
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller i dennes fravær af næstformanden, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
Vedtægten er godkendt i nærværende form den / 2020.